Den 1. Juni 1955 ass d'Musek der Union Grand - Duc Adolphe (UGDA) bäi getrueden. Zu Dikerech um Concours gouf et bei 27 Musikanten een "éischte Präis mat Auszeichnung" 1959 gouf den 25ten Anniversaire mat engem neie Fändel gefeiert.