Durch eng Neifassung vun de Statuten gouf et "Fanfare de la Commune de Boevange/Attert", wëll aus denen 3 Sektionen vun eiser Gemeng; Béiwen, Bëschdref a Bruch Musikanten aktiv sin.